Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası

Equalist Dijital Arda Yazıcı Oğuzcan Yılmaz Adi Ortaklığı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında 10. maddede yer alan “Aydınlatma Yükümlülüğü” ve 11. Maddede yer alan “İlgili Kişinin Hakları” kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi, kapsamlarında kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği gibi konularda siz müşterilerimizin sahip olduğu hakları ile ilgili bilgilendirmede bulunacağız.
Equalist Dijital Arda Yazıcı Oğuzcan Yılmaz Adi Ortaklığı olarak, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri çerçevesinde korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini almaktayız. 

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi;

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır.

Hangi kişisel bilgileri, ne amaçla topluyoruz?

İletişim formları

– Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

– Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, gerekli çalışmaların yürütülmesi,

– Müşteri kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi,

– Müşteriler ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim çalışmalarının yapılması,

– Ürün ve hizmetlerimizin Müşterilerimize maksimum fayda sunması için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz ve/veya ortaklarımız tarafından yapılması,

– Resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin ve hukuki süreçlerin takibi ve icrası,

– Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,

– Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,

– Şirketimizin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,

– İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,

– İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,

– Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,

– Şirketimizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması,

– Reklam amaçlı fuar, sergileme, sponsorluk ve benzeri potansiyel müşteri etkinliklerinde potansiyel müşteriler ile temasa geçilmesi, aktif ziyaret ve etkinlik planlamasının yapılması ve bu suretle potansiyel tüketicilerin belirlenmesi ve tüketicilerin kampanyalardan haberdar edilmesi konularında gerektiği ölçüde ve ölçülülük ilkesine uygun olarak işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;

İletişim sekmesine bırakacağınız mail mesajı gizlilik kapsamında müşteri olarak sistemimize kaydedilip ajans yetkilisi tarafından irtibata geçilmek veya cevaplanmak üzere kayıtlı tutulacaktır. Bu kayıtlar ajans dışında 3. Kişilerle paylaşılmayacak ve sadece ajans bünyesinde saklanacaktır. 

Kişisel Verilerinizin Saklama Süresi Nedir?

Şirket, kişisel verilerin işleme amacının ortadan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla birlikte kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Güvenlik Ve Gizlilik

Şirket tarafından toplanan Kişisel Verileriniz’in güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra gerekli düzeyde güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verileriniz’in şirket tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Şirketimiz, Kişisel Veriler’i korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; internet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız;

– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme GPDR’de düzenlenen “Unutulma Hakkı” gereği kişisel verilerinin silinmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.