Çalışma Hayatında Çeşitlilik, Kapsayıcılık, Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Bir organizasyondaki her birey, çeşitli bakış açıları, iş ve yaşam deneyimleri ile kültürel farklılıklarını da beraberinde getirir. Çeşitliliğin gücü ancak bu farklılıkları keşfettiğimizde ortaya çıkıyor.

Araştırmalar gösteriyor ki, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık endekslerinde önde gelen şirketlerin pazar payları %45 artarken, yeni pazarlarda bu prensibi benimsemeyen şirketlere göre başarı oranları %70 daha fazla.

BM Kadın Birimi ile Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı tarafından ortaklaşa hazırlanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Raporu ön görüsüne göre; dünya genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin tam olarak sağlanması yaklaşık 300 yıl sürebilir!

%87

Cinsiyet, yaş, etnik olarak kapsayıcı ekipler, %87’ye yakın daha iyi kararlar veriyor.

%19

Farklıklarını güçlendiren şirketler rakiplerine göre %19 oranında gelirini artırabiliyor.

%45

Kapsayıcılığı şirket kültüründe önemseyen şirketlerin %45 oranında pazar payı artıyor.

%70

Çeşitliliğe sahip şirketler, sahip olmayan şirketlere göre %70 daha başarılı.

140 yıl

İş hayatında cinsiyet eşitliğinin sağlanması için gereken zaman.

286yıl

Dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için gereken zaman.

Odak Alanımızda Neler Var?

toplumsal cinsiyet eşitliği
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
çeşitlilik ve kapsayıcılık
Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik
eşitlik ve adalet
Eşitlik ve Adalet
etik dil
Etik Dil Kullanımı
iş kültüründe ayrımcılık
İş Kültüründe Ayrımcılığa Sıfır Tolerans
yerküre ve iklim
Yerküreyi ve İklimi Koruma Bilinci
temiz enerji
Erişilebilir ve Temiz Enerji
sağlıkta eşit erişim
Sağlık Hizmetlerine Eşit Erişim
sosyal farkındalık
Sosyal Farkındalık ve Sosyal Fayda
yardımlaşma ve dayanışma
Yardımlaşma ve Dayanışma Kültürü

Equalist Dijital olarak odak alanımıza giren önemli başlıklar

ÇEŞİTLİLİK

Dünya görüşümüzü, bakış açımızı ve yaklaşımımızı şekillendiren farklılıklarımızın bir bileşimidir. Çeşitlilik aynı zamanda etnik köken, cinsiyet, yaş, ırk, din, engellilik ve cinsel yönelime dayalı farklılıkları tanımak, saygı duymak ve bunlara değer vermekle de ilgilidir.

KAPSAYICILIK

Dahil etme, farklı grupların veya farklı geçmişlere sahip bireylerin kültürel ve sosyal olarak kabul edildiği ve memnuniyetle karşılandığı örgütsel bir çaba ve uygulamalardır. Dahil etme süreci, her bir bireyi bağlar ve insanlara, organizasyonun başarısı için gerekli ve değerli olduklarını hissettirir. Bu kültür değişimi, yüksek performanslı organizasyonlar yaratır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik, bir süreci zaman içinde sürdürme veya destekleme yeteneğidir. Sürdürülebilirlik, ekonomik büyüme, çevresel bakım ve sosyal refah arasında bir denge sağlarken, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden mevcut nesillerin ihtiyaçlarını karşılamayı ifade eder.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Toplumsal cinsiyet eşitliği, bir toplumda kadınlar ve erkekler için ‘uygun görülen’ geleneksel toplumsal roller, sorumluluklar, davranışlar üzerinden kurgulanan eşitsizliklerin dönüştürüldüğü, dezavantajlı konumda bulunan cinsiyet gruplarının avantajlı konumdakilerle eşit hak ve fırsatlara sahip olmasını sağlama mücadelesidir.

YERKÜREYİ ve İKLİMİ KORUMA BİLİNCİ

2022 Küresel Riskler Raporu’na göre “İklim Krizi” en öncelikli riskler arasındadır. Raporun öne çıkan sonuçlarına göre; en önemli ve uzun vadeli riskler iklim riskleriyle ilgiliyken, en önemli kısa vadeli küresel endişeler arasında ise toplumsal bölünmeler, geçim krizleri ve zihinsel sağlık durumlarında bozulmalardır. Küresel iklim ve bağlantılı tüm krizlere karşı kolektif yükümlülükler üstlenmemiz gerekir.

BM 2030 HEDEFLERİ

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) (diğer bir deyişle Küresel Amaçlar), Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılması amaçlanan hedefleri içeren bir evrensel eylem çağrısıdır. Tüm dünyada açlık ve yoksulluğa son vermek, iklim krizi ile mücadele etmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, nitelikli eğitimi, sorumlu üretim ve tüketimi yaygınlaştırmak gibi 17 ana başlıktan oluşan sosyal, kültürel ve ekolojik meselelerin çözümüne odaklanır.

Sürdürülebilir şirket politikalarını teşvik eden projeler

Eşitsizliğe sıfır toleranslı bir dil ile oluşturulmuş kurum içi içerikler ve farkınızı ortaya koyabilecek bir marka kimliği oluşturabilmemiz için bizimle iletişime geçin.